Regulamin

Organizatorem spotkań Randek dla Singli jest firma Mateusz Kucharski, NIP: 6182125382, REGON: 385849429 z siedzibą we Wrocławiu.

 1. Aby wziąć udział w wydarzeniu szybkich randek należy wcześniej zgłosić chęć udziału  wybranym spotkaniu na stronie randkidlasingli.pl . Przed przystąpieniem do zabawy wymagane jest uiszczenie jednorazowej opłaty przelewem (kwota opłaty zależy od wybranego rodzaju imprezy). Podczas rejestracji następuje przekierowanie do platformy Przelewy24.pl, gdzie można dokonać przelewu.
 2. Istnieje również możliwość opłaty gotówką w dniu spotkania. By było to możliwe, należy skontaktować się z poszczególnym koordynatorem telefonicznie, smsowo lub mailowo. Dane koordynatorów dostępne są w zakładce „Kontakt”
 3. Osoby, które decydują się na uczestnictwo w spotkaniu szybkich randek zobowiązane są do podania swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Organizator potrzebuje wyżej wymienionych danych do prawidłowego przebiegu spotkania. Dane są poufne i nie są rozpowszechniane.
 4. Wybrane dane kontaktowe zostają przekazane przez organizatora tylko osobom, które wyraziły wzajemne zainteresowanie sobą. Dane jakie są przekazywane uczestnikom, którzy zaznaczyli się wzajemnie to imię, dwie pierwsze litery nazwiska lub całe nazwisko (zależne od klienta poprzez wpisywanie w formularzu rejestracyjnym), adres mailowy i numer telefonu.
 5. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na udostępnianie jego danych uczestnikom spotkania musi poinformować o tym koordynatora spotkania.
 6. Uczestnicy nie powinni samodzielne przekazywać swoich danych osobowych współuczestnikom spotkania, ani nakłaniać ich do udzielenia takowych informacji.
 7. Podczas spotkania uczestnicy przedstawiają się tylko imieniem.
 8. W naszych spotkaniach szybkich randek mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie występuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej w drodze zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu ze ściśle określonym terminem realizacji, chyba że strony porozumieją się inaczej. Kwestię tą regulują poniższe punkty.
 10. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranym spotkaniu należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora, jednak nie później niż 24h przed wyznaczonym terminem spotkania. W innym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości udziału w przyszłych spotkaniach oraz zwrotu kosztów poniesionych za spotkanie.
 11. Odwołanie swojej obecności w dniu imprezy lub niezjawienie się na spotkaniu, wiąże się z obowiązkiem opłacenia przez uczestnika zgłoszonej rezerwacji.
 12. Organizator zastrzega sobie do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną zwrócone w ciągu pięciu dni roboczych.
 13. Usługodawca (organizator) nie ponosi odpowiedzialności za niepojawienie się uczestników na spotkaniu szybkich randek.
 14. Osoby, które nie zastosują się do ww. zasad regulaminu mogą zostać niedopuszczone do zabawy szybkich randek lub wyproszone z niej bez zwrotu poniesionych kosztów. Organizator ma prawo odmówić udziału w kolejnych imprezach dla singli organizowanych przez firmę Randkidlasingli.pl
 15. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika niezgodności świadczonej usługi z opisem ma on prawo złożyć reklamację w formie pisemnej na zakres podany w pkt. 2. Organizator ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji licząc od dnia dostarczenia pisma.
 16. Zapisanie się na wybraną szybką randkę oznacza zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych z serwisu RandkiDlaSingli.pl. Istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji drogą elektroniczną.
 17. Organizator ma prawo odmówić wstępu na spotkanie osobom, co do których ma podejrzenie, że są pod nadmiernym wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, lub których zachowanie mogłoby w jakiś sposób urazić innych uczestników spotkania. W tej sytuacji nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty za spotkanie.
 18. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania z usługi można uzyskać od każdego z koordynatorów, zarówno przez e-mail jak i drogą telefoniczną. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I KONTAKTOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Randki dla Singli.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy.
 3. Dane osobowe jakie zbieramy w celu realizacji naszych usług:
  – Imię,
  – Dwie pierwsze litery nazwiska lub całe nazwisko. Wszystko jest zależne od klienta jaką formę poda przy rejestracji na event,
  – Numer telefonu,
  – Adres mailowy.
 4. Dane osobowe i kontaktowe uczestników przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania celów portalu RandkiDlaSingli.pl lub do momentu, gdy usługobiorca portalu RandkiDlaSingli.pl wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania i poinformuje o tym przedstawiciela portalu RandkiDlaSingli.pl .
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży wejściówek na eventy organizowane przez RandkiDlaSingli.pl .
 6. Klientom portalu przysługuje prawo żądania dostępu do treści ich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Dane osobowe i kontaktowe klientów portalu RandkiDlaSingli.pl mogą być przekazywane podwykonawcom naszej firmy tj: dostawcom rozwiązań informatycznych, marketingowych,  podmiotowi zajmującemu się naszą obsługą księgową, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.
 8. RandkiDlaSingli.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych i kontaktowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem osobom trzecim bez zgody klienta.